BRUKSANVISNING:

DETTE ER VIKTIG FØR DU BEGYNNER.

Underlaget må være slett og konstruksjonen stabil.
Med fliser som underlag sjekk att det ikke er bom og att de sitter godt fast.
Underlaget må være fri for støv,fett og annet smuss som kan hemme heft (primer)

PRIMER
Primer kommer i 2 varianter .
1. Primer til sugende underlag som f.eks spon,betong og avrettningsmasse osv… Skal blandes 1.1 med like deler vann.
2. Spesialprimer til ikke sugende undelag f.eks fliser,laminat,glass og metall osv.. Spesialprimer er ferdigblandet til bruk.
Du begynner med å prime underlaget med primer. Påføres med rulle eller kost ( anbefaler kost) Tørketiden beregnes til 2-3 timer.

TIPS : Om du primer mellom hvert strøk mikrosement tørker den ikke ut så fort og gjør påføringen enklere.

BASE TIL FIBERNETTING
Bland basen til fibernettingen med vann til den får en lett konsistens , dette er til å forsterke underlaget. Beregne ca 2 kg sement til 1 m2 flate , legg så fibernettingen i massen og påfør ett tynt lag slik att fibernettingen dekkes/bakes inn i basen. Tørketid ca 12 timer.
Etter att base med netting er ferdigtørket påføres ett strøk med primer før mikrosementsystemet. Tørketid 2-3 timer.

ELLER….

MR ELASTIC
BASE
MR Elastic består av en bøtte med sement (A)og en kanne med flytende (B)(bland ikke alt opp i men til en sjokolademoussé konsistens) som blandes sammen.Legges først ett lag og så netting oppi , dras over med stålbrett og baker nettingen inn.
Skal tørke ca 24 timer , viktig att den er helt tørr før mikrosementsystemet.
Her er det også en fordel å prime før mikrosementsystemet-

MIKROSEMENT GROV (1 lag)
Bland mikrosement Grov med vann. Beregne ca 0,8-1 kg sement til 1 m2 flate. Massen blandes med elektrisk visp til det blir en konsistens som er lett å jobbe med og fri for klumper.
Visp først en gang og vent 5-10 min og visp igjen. Bland det du vil klare å bruke sånn ca 0,5 t arbeid (da massen tørker forholdsvis raskt i bøtten). Bruk ett stålbrett å påføre Mikrosementen Tørketid ca 6 timer .
Når Mikrosementen er tørket kan den slipes med maskin eller for hånd for å fjerne nupper osv.. (husk å rengjøre for støv) For å unngå sliping , glatt med stålbrett når mikrosementen begynner tørke/bli hard.
Rens ofte stålbrettet med en fuktig klut når du glatter.

PIGMENT/FARGE
Pigmentet kommer i flaske og er målt opp til den mengden mikrosement fin/medium du har , den enkleste måten er å finne ut hvor mye vann du skal ha til mikrosementen og så tar du det i en kanne og blander pigmentet i den , da har du farget vann og blande mikrosementen med. ( f.eks mikrosementmedium skal blandes med 26€vann , bøtten er 18-20kg så det vil si ca 5L vann i en kanne og 1 flaske pigment/farge i kannen, da har du den kannen med vann til og blande mikrosementen med og vil da få en jevn og lik farge , husk å riste kannen godt får hver gang du skal blande opp mikrosement da pigmentet vil falle til bunnen.

MIKROSEMENT MEDIUM ( 1 lag Grov + 2 lag Medium )
Vannet ristes godt (om du har pigmentet i , pigmentet må ikke ligge igjen i bunnen)) å blandes i Mikrosementen på samme måte som Grov og beregn 0,7-0,8kg pr m2 pr lag. Her blandes det også så mye man klarer arbeide på 0,5 timer.
Mikrosementen påføres med stålbrett og dras ut i jevne bevegelser.Tørketiden er også her 6 timer pr strøk. Overflaten slipes til ønsket resultat og rengjøres for støv før neste lag påføres.
For å unngå sliping, glatt med stålbrett nå mikrosementen begynner tørke/bli hard.
Rens ofte stålbrettet med en fuktig klut når du glatter.

Eller

MIKROSEMENT FIN ( 1 lag grov + 2 lag fin )
Gjøres på samme måte som Mikrosement Medium men her bruker du ca 0,5-0,7 kg pr m2 pr lag for å få ett finere resultat.
I denne prosessen kan du ikke glatte når det begynner tørke , her kan du slipe når mikrosementen er nesten tørr , du bruker da ett pussepapir for hånd og går lett over den før den herder.
For ett enda finere resultat kan du bruke håndflaten og glatte.

SEALER / IMPREGNERING
Når alle lag er tørre og rengjort for støv påføres sealer som fortynnes med 1.1 (like deler sealer og vann) påføres med kost( ca 1m2 om gangen) og dra over med svamp i sirkler. Tørketiden her er 2-4timer.

TIPS : Om du påfører 2 strøk med sealer vil du være sikker på att porene er mettet og vil da gjøre det enklere med påføringen av lakk.

LAKK
Forsegle Mikrosementen med 2 komponent vannbasert lakk ( 10 deler lakk til 1 del herder)og påføres med egnet rulle for lakk og legg 3 lag . (NB NB , i en overgangsperiode har noen fått polyuretan lakk / ikke vannbasert , der er blandingsforhold 1:4 , står på boks/herder , samme fremgangsmåte men kun 2 lag og skal ikke tilsettes vann)
Første strøk tilsettes ca 8% vann og de neste 5% vann.
Tørketiden mellom strøkene er 3-4 timer.
Rør opp lakken med riktig blandingsforhold (bland ikke alt opp om gangen) la lakken stå ca 10min før du rører igjen (få ut luftbobler )
Legg 3 så tynne lag som mulig , om lagene er for tykke vil det begynne herde fra toppen og man kan få luftbobler under. Neste lag kan lakkes etter 3-4 timer.
Lakken blir også hardest ved tynne lag.

HUSK Å HA GOD LUFTING I ROMMET.

NB Det kan forekomme «weetlook» flekker i dusjsonen rundt sluket ( ved bruk av Mr Elastic er det minimal sjanse for «weetlook») , dette har ingenting å si for kvaliteten bare utseendemessig.

TIPS.
Det kan med fordel slipes (litt avhengig av resultat du vil ha) mellom strøkene , støvsug etter sliping for å unngå støvkorn/struktur i neste omgang med mikrosement.
Sett på en vifte ved tørketidene så får du sirkulasjon i rommet ( ikke direkte mot mikrosementen)
Rengjør stålbrettet godt for hver påføring.
Etter 48 timer kan det brukes med forsiktighet men unngå å dusje til ca 2-3 dager
Herde prosessen tar ca 2 uker før ferdig herdet.
Varmekabler kan slås på etter 28 dager og med forsiktighet.

HUSK HELSE OG SIKKERHETSFORSKRIFTER OG BRUK VERNEUTSTYR MASKE OG BRILLER.

P.S Fikk du god service legg gjerne igjen en kommentar på vår facebookside Fokhus ( vi er deg evig takknemlig) , om du ikke er fornøyd vil vi gjerne vite det så send oss en mail på post@fokhus.no så vi kan få gjort noe med det 🙂

 

USER MANUAL:
THIS IS IMPORTANT BEFORE YOU BEGIN.
The substrate must be clear and stable construction.
With tiles, you must check that it’s not boom and that they are firmly connected.
The substrate must be free of dust, grease and other dirt that may inhibit the adhesion (primer).

PRIMER
Primer comes in 2 varieties.
1. Primer to the surface e.g., sucking shavings, concrete and screed etc. To be mixed with equal parts 1.1 water.
2. Special primer to not sucking surface e.g. tile, laminate, glass and metal, etc. Special primer is pre-mixed to use.
You begin to prime the surface with primer.
Be applied with a roller or brush (recommend dietary) drying time is calculated to be 2-3 hours.
Tip: If you take primer between each coat, microsement will
not dries so fast and makes the application easier.

BASE TO FIBER MESH
Mix the base to fiber mesh with water until it gets a light consistency, this is to reinforce the reinforce the substrate.
Calculate about 2 kg cement to 1 m2 surface, place so fiber mesh in the mass and apply a thin layer so that the fiber mesh covered/baked into the base. Drying time about 12 hours.
When the base with mesh is finished drying, putt on one coat of primer before microsementsystem. Drying time 2-3 hours.

OR
MR ELASTIC BASE consists a bucket of Mr Elastic cement (A) and a can of liquid (B) (do not mix all up in, but until it becomes a chocolate mousse consistency) that are mixed together.
Add first one layer and then fiber mesh inside, pulled over with a steel tray and baked the mesh in.
To dry approximately 24 hours, important that it is completely dry before microsementsystem.
Here, it is also an advantage to prime before microsementsystem.

PIGMENT/COLOR
Pigment comes in a bottle and is measured up to the amount of microsement fine/medium you have.
The easiest way is to find out how much water you are going to have to microsement and then taking it in a can and mix the pigment in the water, then you have colored water and mix with microsement. (e.g. microsement medium should be mixed with 26% water, the bucket is 18-20 kg so that is approximately + 5 l water in a can and 1 bottle of pigment/color in the jug, then you have the jug with water and mix with microsement and will then get a smooth and equal color).
Be sure to shake the jar well each time you should mix up microsement when the pigment will fall to the bottom.

MIKROSEMENT GRUESO/Base (1 layer)
Mix microsement base with colored water (if the result is going to be rough, you have ordered fine or medium to be not rough color, just water).
Shake the jug with water and colour well before use, it must not be left any remnants of the color in the jug and whether it is a little hard to shake out, turn the jug on his head and «press» the precipitate.
Calculate approximately 0,8-1 kg of cement to 1 m2 surface. The pulp must be mixed with electric whisk until it becomes the consistency that is easy to work with and free of lumps. Whisk first once, wait maybe 5-10, and whisk again. Mix that you will be able to use like about 0.5 hours work (when the mass dries relatively quickly in the bucket). Use one steel boards to affix the Microsement.
Drying time approx. 6 hours.
When the microsement is dried, it can be brush by machine or by hand to remove the knobs, etc. (remember to clean for dust). To avoid grinding, smooth with steel tray when microsement begins to dry/be hard. Cleanse often steel board with a damp cloth when you iron.

MICROSEMENT MEDIUM (1 layer grueso/base + 2 layers Medium)
Shake the water well if you have the pigment in the water, mixed in the same way that microsement base and calculate 0,7-0,8 kg per m2 per layer. Mix that you will be able to use like about 0.5 hours work.
Microsement are applied with steel boards and pulled out in smooth movements.
Drying time is also here 6 hours per coat.
Surface sanded to the desired result and cleaned of dust before the next layer is applied.
To avoid grinding, smooth with steel boards before microsement start drying/be hard. Cleanse often steel board with a damp cloth when you iron.

Or
MICROSEMENT FINE (1 layer Base+ 2 layer fine) is the same as microsement medium but here use approx. 0,5-0,7 kg per m2 per layer for a finer result.
In this process, you can not smooth on when it starts to dry, here you can grind when microsement is almost dry, then brush you use one paper by hand and goes easily over it before it hardens. For one even finer results, use your palm and smooth.

SEALER/IMPREGNATION
When all layers are dry and cleaned from dust coat of sealer as diluted with 1.1 (equal parts sealer and water) applied with cost (approximately 1m2 at a time) and go over with the sponge in the circles. Drying time here is 2-4timer. Tip: If you apply 2 coats of sealer do you want to be sure that the pores are saturated and will then make it easier with the application of varnish.

VARNISH
Seal the microsement with 2 component water-based varnish (10 parts paint to 1 part hardener) and applied with suitable scroll for lacquer and add 3 layers. (NB NB, in a transitional period has any gotten polyurethane varnish/not water-based, there are proportions, standing on the 1:4 box/herder, the same procedure but only 2 layers and are not to be added to the water).
The first coat is added about 8% water and the next 5% water. Drying time between the strokes is 3-4 hours. Stir up the varnish with the correct proportions (do not mix everything up at a time) let the lacquer stand about 10 min before you touch again (get out air bubbles) add as thin layers as possible,if the layers is too thick it will start from the top and harden one can get air bubbles underneath. The varnish will be hardest by thin layers.

BE SURE TO HAVE GOOD VENTILATION IN THE ROOM.
NOTE it may occur «weetlook» spots in the shower zone around the drain (by the use of Mr Elastic there is minimal chance of «weetlook»), this has nothing to say for the quality only in appearance.
Tips.
It can with advantage be sanded (a bit depending on the result you want) between the strokes, vacuum after sanding to avoid dust/structure in the next round with microsement.
Set on a fan by dry times so get your circulation in the room (not directly against microsement) clean the steel board good for each application.
After 48 hours, it can be used with caution but avoid to shower to approximately 2-3 days.
Harden process takes approximately 2 weeks before the finished cured. Underfloor heating can be turned on after 28 days and with care.
REMEMBER, HEALTH AND SAFETY REGULATIONS AND USE PROTECTIVE EQUIPMENT MASKS AND GLASSES.
P.s did you get good service feel free to leave a comment on our facebookside Fokhus AS(we are eternally grateful), if you are not satisfied, we will be happy to know it then send us a mail at post@fokhus.no so we can do something about it.